رنگدانه‌های قرمز - اخرایی:

دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 160
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 160
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 180
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 180
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز F110
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red F110
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 110M
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 110M
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 2130
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 2130
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 130HM
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 130HM
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 190
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 190
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 130
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 130
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 130M
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 130M
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز DS160
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red DS160
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز F120
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red F120
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز Y101 
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red Y101
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز DS140
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red DS140
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز DS110
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red DS110
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن قرمز 140
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Red 140
 

رنگدانه‌های زرد - گل ماش:

دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 586P
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 586P
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 588Y
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 588Y
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 586
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 586
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 810M
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 810M
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد950T  
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 950T
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 311M
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 311M
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد HY920HM
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow HY920HM
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 311 
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 311
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 313
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 313
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 420
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 420
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد 313M
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 313M
دریافت دفترچه اطلاعات فنی رنگدانه اکسید آهن زرد810 
TDS: Technical Data Sheet Iron Oxide Pigment Yellow 810